מבוא

ההוראות שהלן יחולו על החברים (כהגדרתם להלן) במועדון YAMA ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין החברים ובין החברה (כהגדרתה להלן). החברים מתבקשים לקרוא את התקנון בעיון מלא. חברות במועדון YAMA מהווה את הסכמת החברים לאמור בתקנון זה. ככל וחבר כלשהו אינו מסכים לאמור בתקנון זה, עליו להימנע מלעשות כל שימוש על פיו, ולהודיע על כך לחברת יאמה תכשיטים ארכיטקטוניים בע"מ, באופן מידי.

החברה שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את תנאי התקנון, לרבות (אך לא רק) את שיעור דמי החברות, תוקף המועדון, אמצעי ההזמנה בהם ניתן לעשות בו שימוש, ההטבות ועוד, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא הודעה מוקדמת, למעט במקרים בהם חלה חובה במתן הודעות על פי דין. למען הסר ספק, ככל שאיזה מתנאי התקנון ישונה, התנאי ששונה יחול ממועד שינויו ואילך ולא יחול באופן רטרואקטיבי.

כללי

 • חבר במועדון החברים של חברת יאמה תכשיטים ארכיטקטוניים בע"מ, ח.פ. 516487832 (להלן בהתאמה: "חבר/ים", "מועדון YAMA ", "חבר מועדון", "החברה") יהיה זכאי לקבל הטבות כמפורט בתקנון זה ובהתאם למדיניות חברי מועדון של YAMA כמפורט בתקנון זה להלן.
 • מובהר, כי כאשר החבר מצטרף כחבר במועדון YAMA אשר ממלא פרטי דואר אלקטרוני ו/או טלפון סלולארי ו/או תאריך חגיגה מסויים, ומסמן אישור קבלת דיוור במקום הייעודי לכך, מהווה הסכמה של הלקוח לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהרשת מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות SMS ומיילים שיישלחו ישירות למכשירו הסלולארי או לתיבת הדואר האלקטרוני של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של החברה. בכל שלב לקוח יכול לבקש הסרתו מרשימת התפוצה.
 • מטעמי נוחות בלבד, תקנון זה כתוב בלשון זכר אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.
 • תנאי תקנון המפורטים לעיל ולהלן אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין חבר מועדון לבין החברה.

ההצטרפות למועדון והחברות במועדון

 • חבר מועדון הינו מי שהצטרף למועדון YAMA ומרצונו החופשי מסר את כל הפרטים המבוקשים בטופס ההצטרפות, זאת באמצעות מילוי טופס ההצטרפות המצוי באתר האינטרנט: YAMAjewelry.co.il או לחלופין באמצעות מילוי טופס ההצטרפות באמצעות סריקת ברקוד מתאים באחת מחנויות החברה (להלן: "טופס ההצטרפות"). מילוי טופס ההצטרפות הינו תנאי לחברות במועדון. החבר מתחייב למסור את כל הפרטים המבוקשים בטופס ההצטרפות, כשהם נכונים ועדכניים ומאשר כי ידוע לו שהאמור מהווה תנאי לחברותו במועדון YAMA.
 • חבר המועדון מתחייב לעדכן את החברה בכל שינוי בפרטים המצויים בטופס ההתקשרות. החברה לא תהא אחראית על אי קבלת דיוור ו/או תקלה הנובעת מפרטים שגויים של החבר המצויים ברישומי החברה.
 • ההצטרפות למועדון YAMA אפשרית לאנשים פרטיים בלבד, מגיל 18 ומעלה, אשר מילאו את טופס ההצטרפות על כל פרטיו, עמדו בכל תנאי המועדון, קראו תקנון זה והסכימו לכל האמור בו.
 • ההצטרפות למועדון YAMA אינה כרוכה בתשלום.
 • החברות במועדון YAMA אינה מוגבלת בזמן, אלא אם צוין מפורשות אחרת בתקנון זה.
 • החברות במועדון YAMA לרבות כל זכות או הטבה מכוחה, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או לשימוש ע"י אחר ו/או באמצעות אחר, לרבות לא במקרה פטירה.
 • החברה שומרת על זכותה לסרב ו/או שלא לאשר הצטרפות של אדם אשר ביקש להצטרף למועדון YAMA ו/או להורות על הפסקת חברות של חבר מועדון, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא על החברה כל חובה לנמק את החלטתה.
 • בהצטרפותו למועדון YAMA מבין ומסכים חבר המועדון כי כל המידע שיצטבר עקב חברותו במועדון, לרבות עקב רכישותיו ו/או כל נתון אחר הקשור עם חברותו במועדון, יועברו לחברה וישמשו את החברה לשם קידום פעילותה ומטרותיה העסקיות, לרבות (אך לא רק) לשם שיווק ומכירה, ניתוח המידע, שיפור השירות, העברתו לצדדי ג' לשם ביצוע האמור, וכן לשם דיוור ישיר לחברי המועדון. כל המידע כאמור ייחשב כקניינה של החברה ובהתאם, חבר המועדון מבין כי שימוש במידע הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את החבר בכל סעד.
 • במידה וחבר מועדון מבקש לבטל את חברותו הוא רשאי לפנות בכתב אל מוקד שירות הלקוחות של החברה באמצעות משלוח מייל לכתובת studio@yamajewelry.com.

הטבות חברי מועדון

 • מבלי לגרוע מהאמור בסעיף‎ כא' להלן, מזכה החברות במועדון YAMA בהטבות שונות, לרבות בהטבה הקבועה כהגדרתה להלן, אשר יפורסמו על ידי החברה מפעם לפעם. מובהר בזאת כי במסגרת ההטבות יינתנו גם הטבות אשר יוגבלו בזמן, ורק מי שיפנה בנוגע אליהן לחברה החל מהמועד בו תועמדנה לרשות החברים ועד למועד שייקבע על ידי החברה לסיום תוקפן, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יזכה לקבל את ההטבה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את הטבות חברי המועדון ןהמוגבלות בזמן בכל עת, (לרבות את ההטבה הקבועה), לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר ו/או בחנות.
 • חברי המועדון על פי הדרגות המשתנות יקבלו הנחה באחוז קבוע בכל קניית פריט/ים במחירם המלא בחנויות הרשת של YAMA (להלן: "ההטבה הקבועה" ו/או "הטבת המועדון", בהתאמה) לפי המפורט בעמוד ההרשמה למועדון.
 • חבר המועדון יהיה זכאי להטבת יום הולדת המפורטת בעמוד ההרשמה למועדון. הטבה זו היא חד פעמית ברכישה בחודש הקלנדרי בו חל יום הולדתו. הטבה זו הינה חד פעמית ותחול עד לעסקה בודדת בלבד (גם אם מדובר בריבוי פריטים באותה העסקה) , ללא כפל מבצעים (לרבות ללא הטבת המועדון).

יובהר, כי מימוש הטבת יום הולדת באתר החברה תתאפשר באמצעות הזנת קוד ייעודי שיישלח ע"י החברה לחברי המועדון באמצעות SMS ו/או ניוזלטר. ככל ומי מחברי המועדון הסיר את פרטיו האישיים מרשימת הדיוור של החברה או מלכתחילה סירב לקבל דיוור מהחברה, לא יהא זכאי לקבל את הטבת יום ההולדת.

 • במידה והחבר לא יממש את ההטבה הקבועה או ההטבות ככל שיהיו, מכל סיבה שהיא, לא יהא צורך לפצותו או לשנות את מהות ההטבה הקבועה/ההטבות וכיו"ב.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תקנון זה, לרבות שינוי, הוספה, גריעה של התנאים, ההטבות, והמבצעים, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. במקרה כאמור וככל ונדרש ע"פ החוק החברה תודיע על כך מראש לחברים בהתאם לפרק הזמן המינימלי הנדרש כקבוע בחוק בהתאם לכל מקרה.
 • תקופת פעילות מועדון YAMA: מועדון YAMA יהיה פעיל עד להחלטה אחרת של החברה. מובהר כי החברה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות מועדון YAMA, ובמקרה שתחליט לעשות כן תמסור החברה לחברים הודעה על כך מראש בהתאם לפרק הזמן המינימלי הנדרש ע"פ הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: "החוק"), לרבות סעיף 16א לחוק.
 • מובהר כי הוראות תקנון זה באות בנוסף ובהשלמה להוראות תקנון אתר ו/או תקנון לקוחות של חברת YAMA ומדיניות הפרטיות בו ובשום מקרה אינן מחליפות את הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות הנ"ל. בכל מקרה בו נתגלה סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות הנ"ל, תגבר ההוראה אשר תעניק את מירב הזכויות לחברה.
 • במידה ולקוח החליט להצטרף למועדון לקוחות בעת ביצוע קנייה בחנות של הרשת הוא זכאי לקבל את ההטבה הקבועה על אותה קנייה.ניתן לממש את ההטבה הקבועה בעת הרכישה בחנויות הרשת ולאחר ההזדהות באתר האונליין של רשת חנויות סטורי. מובהר, כי כל רוכש באתר האונליין, בין אם הינו חבר מועדון ובין אם לאו, צריך להירשם באופן ראשוני וחד פעמי לאתר על מנת לנצל את ההטבות שמצוינות בתקנון זה לעיל.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, להסיר ולשנות את האמור לעיל וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא על החברה כל חובה לנמק את החלטתה.

הטבות חברי מועדון הדיאמונד

 • חבר מועדון שרוכש ב- YAMA במשך שנה קלנדרית של 25,000 ₪ (עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים) לפחות (להלן: "סכום הרכישות המינימאלי") – יהא זכאי לחברות מועדון בקטגוריה זו.
 • חברות מועדון זו מתחדשת כל שנה קלנדרית מחדש, והתנאי לחידושה הוא סכום הרכישות המינימאלי כאמור.
 • מובהר, כי על חבר מועדון דיאמונד יחולו כלל ההוראות הנכללות תחת הכותרת של "הטבות חברי מועדון" בתקנון זה לעיל.

סמכות השיפוט והדין

 • על תקנון זה, פרשנותו וכל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל מחלוקת בקשר עם התקנון ו/או החברות במועדון לפיו יובאו להכרעה אך ורק בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל- אביב-יפו בלבד.

שונות

 • החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו בכל הקשור ו/או הנובע מהצטרפות או אי הצטרפות למועדון ולתקנון זה.
 • כל אדם המצטרף למועדון או הרוצה להצטרף מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את החברה, המועדון ו/או מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין במועדון ו/או בכל דבר אחר הקשור או הכרוך במועדון ללא יוצא מן הכלל.

לא. החברה וכל מי מטעמה לא ישאו בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו.

 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי כל חבר או הרוצה להצטרף מצהיר ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, שביתה, מעשי טרור, שיבושים או תקלות, לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד או זכות או תרופה.
 • חבר המועדון מצהיר כי ידוע לו שהדיוור תלוי, בין היתר, בצדדים שלישיים. החברה ו/או המועדון אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לחבר המועדון ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.
 • החברות במועדון כפופה להוראות שבתקנון זה ולהוראות הדין.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ההצטרפות למועדון ו/או להפסיקו ו/או לבטלו בהתאם לפרק הזמן המינימלי הנדרש ע"פ חוק, וחבר המועדון לא יהיו זכאי לכל פיצוי במקרה כאמור.
 • היה ותימצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר מכל מין וסוג, ביחס למועדון, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
 • חבר אשר יעבור על הוראה מתקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא יהא זכאי להטבה לפי תקנון זה ו/או לכל זכות אחרת.
 • אי שימוש בזכות המוקנית לחברה על פי תקנון זה לא יהווה ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה, או שאינו דומה.
 • חבר אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תקנון זה לאחר, החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.
 • בהצטרפותו למועדון מצהיר החבר ומאשר כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו ואם לא קרא כי ניתנה לו האפשרות לקרוא את התקנון והוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין בכל הקשור למועדון.
 • מובהר כי אם הוראה מתוך התנאים המפורטים בתקנון זה אינה חוקית או הופכת לבלתי חוקית, אינה בתוקף או בלתי ניתנת לאכיפה בתחום השיפוט , יתר ההוראות אשר בתקנון שהינן בתוקף וניתנות לאכיפה, תשארנה בעינן.
 • אין בתקנון זה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.
 • תקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או לרבים.
×